96 570 01 01 - Plaza de la Constitucion, 1 03160 Almoradi ayuntamiento@almoradi.es

Residents estrangers

Padró Municipal

Descripció

El padró municipal ajuda a determinar la població d’un municipi, atorga la condició de veí, acredita la residència i el domicili habitual, serveix per a la configuració del cens electoral i estadístiques oficials i és un element de control de la situació administrativa dels estrangers.

Condicions per a l’empadronament:

Tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure en el Padró del municipi en el qual resideixi habitualment. Qui visqui en diversos municipis haurà d’inscriure únicament en el que habiti durant més temps a l’any.

Els menors d’edat no emancipats i els majors incapacitats tindran el mateix veïnatge que els pares que tinguin la custòdia o, si no, dels seus representants legals, excepte autorització per escrit d’aquests per residir en un altre municipi.

Les persones que, residint en un municipi, no tinguin domicili en el mateix, només es podran empadronar posant la seva situació en coneixement dels Serveis Socials competents.

Requisits i documentació necessària:

La inscripció en el Padró Municipal contindrà com obligatoris només les següents dades de cada veí:

Nom i cognoms
Sexe.
Domicili Habitual.
Nacionalitat.
Lloc i Data de naixement.
Nombre de document nacional d’identitat. En el cas de Residents Europeus s’ha de presentar el número de la Targeta de Residència. El número d’identificació d’estranger en document en vigor expedit per les autoritats espanyoles, o si no, el número del passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència, en el cas d’estrangers no europeus.
Certificat o títol escolar o acadèmic que posseeixi.
Quants altres dades puguin ser necessaris per a l’elaboració del cens electoral.
Amb caràcter voluntari es podran recollir les dades sobre la designació de les persones que poden representar a cada veí davant l’Administració municipal a efectes patronals i el número de telèfon.

Tots els veïns han de comunicar al seu Ajuntament els canvis de les seves circumstàncies personals en la mesura que impliquin una modificació de les dades del Padró Municipal amb caràcter obligatori.

L’Ajuntament proporcionés a tots els que visquin en el seu terme municipal fulles patronals o formularis perquè li notifiquin les dades d’inscripció. Cada veí, o el seu representant legal, haurà d’emplenar amb les seves dades personals i signar el full patronal o formulari.

L’Ajuntament podrà comprovar la veracitat de les dades consignades pels veïns, exigint a l’efecte la presentació del document nacional d’identitat o targeta de residència, el llibre de família, el títol que legitimi l’ocupació de l’habitatge o altres documents anàlegs.

La formació, manteniment, revisió i custòdia del Padró municipal correspon a l’Ajuntament. Aquests realitzaran les actuacions necessàries per mantenir actualitzats els seus padrons, de manera que les dades concordin amb la realitat.

La gestió del Padró Municipal es porta pels Ajuntaments a través dels seus mitjans informàtics. La Diputació Provincial d’Alacant assumeix la gestió informatitzada dels Padrons dels municipis que, per la seva insuficient capacitat econòmica i de gestió, no poden mantenir les dades de forma automatitzada.

La inscripció en el Padró Municipal resulta de gran utilitat per a la planificació de serveis públics d’una població. La programació i organització dels transports públics, serveis educatius, sanitaris, socials, … depenen de la població real inscrita en el Padró.

L’adquisició de la condició de veí es produeix des del mateix moment de la seva inscripció en el Padró. Només es pot ser veí d’un municipi. La condició de veí confereix els següents drets i deures:

Ser elector i elegible en els termes que estableix la legislació electoral.
Participar en la gestió municipal d’acord amb el que disposen les lleis.
Utilitzar, d’acord a la seva naturalesa, els serveis públics municipals. Com per exemple el dret d’inscripció al col·legi municipal, institut, biblioteca, cursos, …
Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes a la realització de competències municipals.
Ser informat i dirigir sol·licituds a l’Administració municipal en relació amb els expedients i la documentació municipal. Accedir als arxius i registres administratius municipals, llevat dels que afecti la defensa de l’Estat i la intimitat de les persones.
Demanar consulta popular en els termes que preveu la Llei. Els ajuntaments poden celebrar consultes populars relatives a assumptes d’índole municipal.
Exigir la prestació i, si s’escau, l’establiment del corresponent servei públic, en el supòsit de constituir una competència municipal pròpia de caràcter obligatori. La legitimació dels serveis públics es concedeix expressament només als veïns.
Aquells altres drets i deures establerts a les lleis.