96 570 01 01 - Plaza de la Constitucion, 1 03160 Almoradi ayuntamiento@almoradi.es

Què són els Serveis Socials?

Els Serveis Socials Municipals són un conjunt de prestacions i actuacions orientades a la millora de la qualitat de vida, facilitar l’accés als serveis i recursos socials i a la promoció i desenvolupament de les persones.

Tots i totes tenim els mateixos drets i els mateixos deures. Malauradament, les persones no sempre tenim accés a les mateixes oportunitats, i és obligació de l’Administració aconseguir que tothom disposi d’unes condicions mínimes per a la seva vida personal.

L’Ajuntament d’Almoradí, mitjançant l’Àrea de Benestar Social, compleix les comeses que li encomana la legislació vigent sobre Serveis Socials, (Llei 5/1997, de 25 de juny) .ja que no podem viure d’espasa als problemes que afecten una gran part dels seus veïns i veïnes. Per això per a complir aquesta comesa l’Ajuntament posa a la disposició dels ciutadans d’Almoradí i pedanies uns serveis pròxims i descentralitzats formats per professionals que fan possible les intervencions adequades a cada cas.

La Llei 5/1997, de 5 de juny, té com a objecte prevenir i eliminar les causes de marginació social i de desigualtat, sent la seva finalitat regular i estructurar el Sistema Públic de Serveis Socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, garantint a tots els ciutadans i ciutadanes i grups en què aquests s’integren:

La prevenció, tractament i eliminació de qualsevol causa o situació de marginació o desigualtat social.
La coordinació dels recursos i de les iniciatives públiques i privades, així com dels aspectes socials dels sistemes sanitaris i educatius.
El ple desenvolupament de la persona en el si de la societat i el foment de la solidaritat i de la participació ciutadana en el camp dels Serveis Socials.

L’Àrea d’Atenció Social de l’Excm. Ajuntament d’Almoradí, integra en el seu àmbit d’actuació les matèries d’Afers Socials dos nivells d’intervenció:

a) Serveis Socials Generals o Comunitaris.

Els Serveis Socials Generals constitueixen l’estructura bàsica del Sistema Públic de Serveis Socials, mitjançant la prestació d’una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través d’actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, a nivell primari, amb caràcter universal i gratuït .

Correspon als serveis socials generals la programació, implantació i gestió de la intervenció generalitzada d’atenció primària.

Els Serveis Generals es presten per equips interdisciplinaris que cobreixen les diferents Àrees de Serveis Socials en Centres Socials dependents de l’Administració Local.

b) Serveis Socials Especialitzats.

Els Serveis Socials Especialitzats són aquells que s’adrecen a sectors de la població que, per les seves condicions, edat, sexe, discapacitat, país d’origen o altres circumstàncies de caràcter social, cultural o econòmic, requereixen un tipus d’atenció més específica en el pla tècnic i professional que la prestada pels serveis socials generals