96 570 01 01 - Plaza de la Constitucion, 1 03160 Almoradi ayuntamiento@almoradi.es

Serveis Socials Especialitzats

Els Serveis Socials Especialitzats o l’atenció a col·lectius específics que per circumstàncies requereixen una atenció més especialitzada.

L’Ajuntament d’Almoradi compta amb un conjunt de centres, serveis i prestacions adreçats a donar resposta a les necessitats de col·lectius específics, persones especialment vulnerables o en risc d’exclusió social.

Aquest servei té com a finalitat garantir un mínim de qualitat de vida als membres de col·lectius específics, promovent mesures de discriminació positiva i la igualtat d’accés als recursos i mesures de política social, atenent i prevenint les seves necessitats i problemes socials.

PROGRAMES des de Serveis Socials Especialitzats:

1.Programa d'Atenció a la Dependència, Majors i Discapacitat
Els serveis que es presta des d’aquest programa són:

1.1. SERVEI DE DEPENDÈNCIA:

La Llei 39/2006, en vigor des de l’1 de gener de 2007, té com a objecte reconéixer als ciutadans el dret a la promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència.

El Consell d’Europa defineix com a dependència “aquell estat en què es troben les persones que, per raons lligades a la manca oa la pèrdua d’autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitats d’assistència i / o ajudes importants a fi de realitzar els actes corrents de la vida diària “.

destinataris:

Persones grans dependents.
Discapacitats moderats, severs o grans dependents.
Nens menors de tres anys amb problemes de dependència.
Persones amb discapacitat psíquica, intel·lectual i amb malaltia mental dependents.

L’equip està format per 1 Treballadora Social i una educadora del servei ADIEM

Entre les funcions de la Treballadora Social es troba la valoració de la situació de dependència i establir el recurs idoni per a cada cas així com la derivació, gestió i tràmit dels diferents recursos de caràcter especialitzat com ara:

Residència i Centre de Dia de Majors. Bons Respir.
Centre Ocupacional, Centres de Discapacitats (Residencials, centres de dia, Pisos tutelats i Certificats i Targetes Discapacitat).
Tele assistència.
Menjar a casa.
Gestió i Tramiti d’Incapacitacions.

1.2. SERVEI D’ATENCIÓ DOMESTICA (SAD)

El SAD és una prestació bàsica del sistema públic de Serveis Socials de caràcter domèstic, personal i / o educatiu, que es presta a la pròpia llar, a persones soles o unitats de convivència, que ofereix una atenció polivalent i temporal. Integrat amb la resta de prestacions i xarxa social de la Comunitat, per possibilitar una major autonomia i integració en el seu entorn.

La finalitat del servei d’ajuda a domicili és:

Prevenir, mantenir, restablir i incrementar el nivell de benestar físic i psicosocial de la persona o nucli de convivència.
Afavorir la permanència de persones en el seu hàbitat.
Mantenir i potenciar els nuclis familiars i veïnals.
Prevenir situacions de marginació i aïllament.
Propiciar l’autonomia personal i / o del nucli de convivència.

Dirigit a:

Persones grans que viuen sols o amb altres que no els poden atendre per malaltia, treball, etc.
Persones amb problemes de mobilitat reduïda que vulguin mantenir el seu entorn i que necessiten de suports per al seu desenvolupament.
Famílies o nuclis convivència els en situacions relacionals conflictives.
Famílies desestructurades per falta d’un membre clau (hospitalització o internament temporal en una institució).
Persones incapacitades temporalment per a realitzar en el seu domicili les tasques bàsiques.

1.3. PROGRAMA DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA I INTEGRACIÓ DEL MALALT MENTAL (ADIEM Baix Segura):

Dut a terme per una tècnic de ADIEM, amb seu a les dependències del Centre Social de Serveis Socials.

Un programa per emprendre accions que posin a disposició de les persones amb malaltia mental i les seves famílies, els suports necessaris per millorar la seva qualitat de vida i la seva autonomia personal.

La Tècnic de ADIEM obté tota la informació rellevant sobre la persona amb malaltia mental i el seu entorn per a la correcta incorporació, derivació o canalització a altres recursos socials o sanitaris, així com facilita a la persona i la seva família tota la informació sobre el funcionament de la Associació i els Serveis que aquesta ofereix. A més ofereix suport mitjançant les següents accions:

Informació sobre recursos sociosanitaris, generals i específics.
Propostes de derivació i canalització des del procés de valoracions com ara Habitatges tutelats, Centre de Dia, Taller ocupacionals, Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS ADIEM), Taller Tallers com: Motivació a l’Ocupació, Habilitats Socials i Personals, Habilitats Laborals, formació Especialitzada i pràctiques en activitats com neteja o consergeria … ..i altres.
Orientació i suport en tramitacions.
Suport a l’itinerari de rehabilitació psicosocial.
Suport i orientació en moments d’alt grau d’estrès familiar.

1.4. PLACES MUNICIPALS DE RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA DE LA RESIDÈNCIA Casaverde:

La Regidoria de Serveis Socials disposa d’un total de 5 places de caràcter residència municipal i 8 de Centre de Dia com a conseqüència de la cessió del terreny per part de l’Ajuntament d’Almoradi per a la construcció de la Residència de Majors Casaverde d’Almoradí.

2. Programa d'Intervenció amb Famílies
2.1. SERVEI D’INTERVENCION FAMILIAR:

S’adreça a famílies o nuclis de convivència que travessen o estan travessant per situació de desestructuració familiar, absència d’hàbits de conducta o d’habilitats bàsiques.

El Servei ofereix:

La valoració de les situacions familiars i socials, garantint l’atenció i protecció dels menors davant d’una situació de risc o desemparament .Ofrece de la mateixa manera la promoció del benestar i normal funcionament de les famílies i individus en risc o desavantatge social.
Facilita el recurs als recursos socials.
Proposa a la Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia i Benestar Social l’adopció de mesures en matèria de protecció de menors.
Deriva al SEAFI a famílies que són susceptibles d’una intervenció més especialitzada.
Informa, tramita, dóna suport i realitza el seguiment d’Acolliments Familiars.

L’Equip d’Intervenció Familiar està format per una psicòloga i una treballadora social.

La intervenció familiar pot iniciar-se d’ofici a través dels protocols establerts per la Secció de Menors de la Conselleria de Justícia i Benestar Social o per la derivació del Servei d’Atenció Primària.

2.2. SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LA FAMÍLIA I LA INFÀNCIA (SEAFI):

El Servei Especialitzat d’Atenció a la Família i la Infància (SEAFI) és el responsable de l’actuació en el segon nivell, quan es requereix major complexitat i / o especialització tècnica. El seu objectiu general és l’atenció integral i interdisciplinar a famílies en situació de vulnerabilitat o conflicte que requereixin d’orientació psicosocial, mediació o teràpia familiar per a la seva resolució, prioritzant l’actuació en famílies amb menors en situació de desemparament, guarda o risc. Com a servei especialitzat només s’accedeix al SEAFI mitjançant derivació dels serveis socials generals municipals (U.T.S.) o des dels serveis de la Direcció Territorial de Benestar Social.

2.3. ACOLLIMENT FAMILIAR:

Famílies que acullen temporalment o permanentment a un o més menors amb els que, sense ser fills seus, hi ha relació de parentiu. Metodologia: El desenvolupament correspon al SEAFI. En primer lloc, cal valorar l’aptitud de la família per acollir el menor i cobrir les seves necessitats físiques, cognitives, emocionals i socials. Un cop formalitzat l’acolliment familiar l’equip dóna suport i s’orienta a la família en l’atenció del menor, mitja amb els pares biològics si aquests tenen presència i facilita les gestions amb les diferents administracions. Es realitzen informes periòdics de seguiment.

3. Programa de Menors i Salut.
3.1. PROGRAMA D’ABSENTISME ESCOLAR:

El Programa està dirigit a tots els centres educatius de la localitat, públics i concertats. L’Ajuntament d’Almoradí des de la responsabilitat de vetllar per una adequada escolarització i continuada assistència al centre escolar dels nostres futurs ciutadans i ciutadanes i de garantir-los per tant el dret a l’educació consagrada en la Constitució Espanyola, impulsa des de la Regidoria de Benestar Social i de educació aquest Programa per a la prevenció, detecció i tractament de l’absentisme escolar de l’alumnat escolaritzat en l’ensenyament bàsic, obligatòria i gratuïta -Educació Primària i educació Secundària Obligatòria- compresa entre els 6 i 16 anys. Com a objectius generals d’aquest, es plantegen la minoració i control de l’absentisme escolar i el coneixement de la tipologia de l’alumnat absentista, per abordar la problemàtica subjacent al fenomen de l’absentisme escolar i poder intervenir amb projectes específics que es dirigeixin a les causes que estan en l’origen del mateix.

En aquest Programa s’incardinen actuacions i recursos de l’Administració Local -Concejalías d’Educació, Benestar Social i Policia Local- i de l’Administració Educativa -Equips Educatius dels centres, Serveis Psicopedagògics Escolars, Departaments d’Orientació i Inspecció Educativa.

L’oferta de recursos i / o actuacions municipals, com a suport a les intervencions realitzades en els diferents àmbits enfocades cap a la reducció de l’absentisme escolar i caracteritzat per l’agilitat en la seva implementació.

El Programa d’Absentisme Escolar contempla dues figures professionals: Psicòleg i Policia Local.

3.2. PROGRAMA UNITAT DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA DE CONDUCTES ADDICTIVES (UPCCA):

La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives tracta de prevenir les addiccions, a través de programes preventius i assessorament sobre recursos a menors i la seva família. Aquesta unitat té com a finalitat posar en pràctica projectes de prevenció de les addiccions, incloent iniciatives en l’àmbit escolar i juvenil. Aquest servei va dirigit a menors, alumnes de primària dels CEIPS i Secundària dels IES, professors i les seves famílies.

3.3. PROGRAMA DE MESURES JUDICIALS:

Les mesures judicials van dirigides a aquells menors infractors, tal com recull la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

Aquestes mesures són susceptibles de ser imposades a:

1. Medi obert:

No impliquen l’internament del menor en centre, però el menor té l’obligació de complir la mesura que el jutge li hagi imposat.

La tipologia de mesures:

Tractament ambulatori.
Assistència a un centre de dia.
Llibertat vigilada.
Convivència amb una altra persona, família o grup educatiu.
Prestacions en benefici de la comunitat.
Realització de tasques socioeducatives.

2. Internament:

Internament en règim tancat.
Internament en règim semiobert.
Internament en règim obert.
Internament terapèutic.
Permanència de cap de setmana

L’equip de Mesures Judicials es troba format per dos tècnics: 1 psicòleg i 1tecnico de la regidoria de foment (educador).

4. Programa d'Acció Comunitària i Immigració.
L’Acció Comunitària persegueix la dinamització de les relacions socials de cooperació i participació entre els membres d’un determinat àmbit de convivència a la ciutat, per aconseguir la millora del benestar quotidià de les persones.

El marc municipal pretén donar cobertura i estructurar accions i pràctiques basades en metodologies comunitàries i participatives, amb valors que tenen a veure amb la col·laboració i la construcció de la ciutadania.

Els Òrgans de Participació en l’àmbit de la Regidoria de Serveis Socials són els següents:

– Els Centres Socials Municipals d’Acció Comunitària.

– Consell Municipal de Benestar Social.

– Les Associacions de Ciutadans.

– Plataforma del Voluntariat.

– Centre de Participació Ciutadana.

4.1. ASSOCIACIONISME:

Des de l’Ajuntament d’Almoradi creiem que és molt important per a la nostra societat el promoure, potenciar i enfortir el nostre teixit associatiu. Fer créixer el nombre d’associacions, generar dinàmiques pel que més persones participen en les activitats de les associacions, generar més recursos per a les associacions i els seus associats, o compartir coneixements per millorar la qualitat de les activitats, són bons fins per aconseguir un major benestar social.

Almoradi té un important entramat associatiu. Totes elles estaran agrupades en el Consell Municipal de Benestar Social, instrument de participació i decisió en l’àmbit social.

L’objectiu principal d’aquest programa és fomentar la participació, expandir la cultura de l’associacionisme, la solidaritat i els mecanismes d’autoajuda indispensables com una forma més d’aconseguir el benestar social.

La participació social compromesa afavoreix l’ajust de les respostes a les necessitats reals de la comunitat, des d’una concepció solidària i de responsabilitat compartida. En aquest sentit, aquest programa entén la col·laboració de la iniciativa social no lucrativa amb les administracions públiques, com a factor indispensable per assolir una millora en la qualitat de vida del conjunt de la societat.

Comptem amb les següents Associacions:

Associacions de Gent Gran “Homes i Dones” i “Sant Andreu” ubicats al Centre Social Sant Andreu.
Associacions de Dones “AMA”, Dones de Heretats i “Dones per la Igualtat”.
Associació ADA (Atenció a la Diversitat Funcional).
Associació de Discapacitats Físics d’Almoradi.
Associació de Malalts Mentals amb caràcter comarcal (ADIEM).
Comunitat Islàmica.
Associació de Dones Heretats.
Culte del Poble Gitano

Aquest col·lectiu d’Associacions formaran part juntament amb altres organitzacions de caràcter social (Creu Roja, Càritas, Once, Voluntariat … etc.) En el Consell de Benestar Social.

4.2. AGÈNCIA AMICS:

L’Agència AMICS és l’oficina local d’informació, mediació, assessorament i orientació per al col·lectiu de persones immigrants. Aquest servei té com a objectiu posar al seu abast tots els recursos que l’Administració i altres entitats disposen en la matèria, per facilitar la seva integració, afavorint la interculturalitat i la convivència.

Per aconseguir aquest objectiu, l’Agència AMICS presta la següent informació, mediació, assessorament i orientació:

Orientació per a l’accés als sistemes educatiu, laboral, sanitari, formació ocupacional i no reglada, habitatge.
Assessorament i acompanyament en matèria d’integració cultural.
Situació i regulació legal a la Comunitat Valenciana i lloc on es pot tramitar.
Activitats encaminades a afavorir la interculturalitat i convivència entre la població immigrant i la d’acollida.
Programa voluntari de comprensió de la societat valenciana: Escola d’Acollida.

L’Agència AMICS es coordina amb entitats no governamentals com Creu Roja, Comunitat Islàmica i Caritas per programar activitats de capacitació i formació adreçades a aquests col·lectius.

5. Programa atenció a la Dona
La Igualtat d’Homes i Dones Davant la llei i el dret a la no discrimination per Raó de Sexe És Un Fet inqüestionable recollit en la Constitució Espanyola en l’art. 14. No obstant això, la Dona Continua essent Víctima de discriminacions, Directes o indirectes, per Tan Només El Fet de Ser Dona a les Diferents àrees Que conformen la societat.

L’Ajuntament d’Almoradí 1 Través d’actuacions transversals des de les regidories d’Igualtat, Serveis Socials, Educació i Cultura, es possibilita l’accés de la dona al seu entorn immediat de Manera Igualitària i atenent a la Diversitat. Aquestes es plasmen en la programació anual, oferint a la Població Diferents activitats per tal d’aconseguir v Que la Participació i implicació de la dona en la societat real de la mar en Igualtat de condicions i Oportunitats RESPECTE als homes.

5.1. SERVEI INFODONA:

Es Tracta de l’ONU Servei d’Assessorament Dirigit a Dones i un paràgraf Entitats Impulsar el Desenvolupament d’Accions Positives en una Ordre:

Fomentar l’associacionisme femení.
Assessorar A La Elaboració i Implantació de Plans d’Igualtat A Las EMPRESES.
Orientar en matèria d’Ocupació, Autoocupació, Ajuts I Prestacions.
Impartir tallers formatius sobre coeducació, corresponsabilitat, Habilitats socials, Entre Altres.
INFORMAR Sobre Tot tipus de normativa Que afavoreixi la Igualtat d’Oportunitats Entre Homes i Dones.

5.2. PROGRAMA INTERVENCIÓ DAVANT La Violència de Gènere:

El Servei de Teleassistència Mòbil per a Víctimes de Violència de Gènere És Una modalitat de servei que, amb la Tecnologia Adequada, offers a Les Víctimes Que comptin amb ordre de protecció, una Atenció immediata, assegurant Una Resposta Ràpida les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, INDEPENDENTMENT del Lloc a El Que es trobin.

Els Serveis de Suport Social, psicològic i jurídic a les dones es realitzaran des dels Serveis Socials Generals en els respectius Serveis d’Atenció Social, psicològica i jurídica En On es tractaran Aspectes contes de Com:

Suport i Orientació Psicològica. Un Espai per consultar i assessorar en Situacions de Dificultat o personal familiaritzat
Informació i Orientació sobre els recursos existents a la Ciutat en els Diferents Àmbits (social, laboral, habitatge, Formació …).
Assessorament jurídic específic en Qüestions d’Àmbit civil, penal o laboral

L’equip this Format per 1 Treballadora Social del Servei d’INFODONA
TELÈFON D’URGÈNCIA 016

6. Habitatge
La Constitució espanyola, en l’article 47 regula el dret de Tots Ciutadans d’un habitatge digne i Una Adequada. “Tots els espanyols tenen dret a Un Habitatge Digne i Adequada. Els poders públics han de promoure les condicions necessàries i establiran les normes pertinents Per Fer Efectiu Aquest dret, regulant La utilització del Sòl d’acord Amb El paràgraf Interès general d’impedir l’especulació. La comunitat participarà en les plusvàlues que generi l’acció urbanística dels ens públics ”

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el seu Article 16, Estableix Que la Generalitat “garantirà el dret d’accés d’un habitatge digne Una dels Ciutadans valencians i així mateix, al·ludir a la Necessària Regulació d’Ajudes per PROMOURE Aquest dret, especialment una afavorir dels Joves, Gent gran, amb discapacitat, dones víctimes de violència de Gènere, i en definitiva, una col·lectius socialment desfavorits per Que estiguin justificades les Ajudes “.

Els Habitatges de Promoció Públiques fill producte d & una actuació sense ànim de lucre, dirigides a facilitar l’GAUDI de la mateixa 01:00 Famílies, Persones i col·lectius d’escassos Recursos Econòmics, en els Termes establerts en l’Article 54 de la Llei 8/2004 de 20 d’octubre de la Generalitat de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana.

El Municipi d’Almoradí Compte amb:

Grup de 50 Habitatges Socials Propietat del Entitat d’Infraestructura de la Generalitat Valenciana (E.I.G.V) en règim d’arrendament
Habitatges acollits a les Nacions Unides Pla d’eradicació de l’Habitatge precària

Des de la Regidoria de Serveis Socials es Porta un terme Seguiment dels Diferents Grups d’habitatges anteriorment detallats a l’Objecte d’afavorir la convivència i evitar desnonaments dels adjudicataris del Grup d’Habitatges Socials

Serveis Que OFEREIX a la Població en general:

Servei Jurídic d’Habitatge. Suport i tramiti jurídic paràgraf Evitar Que es produeixin situacions de desnonament de l’habitatge.
Gestió i tramiti d’Ajuts de Caràcter paràgraf socials al lloguer d’habitatges un Través de la Generalitat i / o de l’Ajuntament d’Almoradí
Acord amb les entitats bancàries Per Que Els Veïns puguin Accedir al Lloguer Social
xarxa Lloga