96 570 01 01 - Plaza de la Constitucion, 1 03160 Almoradi ayuntamiento@almoradi.es

Serveis Socials Generals

Els Serveis Socials Generals constitueixen l’estructura bàsica del Sistema Públic de Serveis Socials, mitjançant la prestació d’una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través d’actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, a nivell primari, amb caràcter universal i gratuït .

Correspon als serveis socials generals la programació, implantació i gestió de la intervenció generalitzada d’atenció primària des de les Unitats de Treball Social (UTS).

És la porta d’entrada de les demandes o necessitats socials de qualsevol ciutadans i ciutadanes del municipi.

Les UTS tenen per finalitat:

    Afavorir la igualtat d’accés als recursos i mesures de política social.
    
Prevenir i atendre necessitats i problemes socials.
    
Garantir un mínim de qualitat de vida a la població d’Almoradi.
    
Informar i orientar el ciutadà sobre les prestacions de caràcter social a les que pogués tenir accés.
    
Estudiar, valorar i intervenir, si és el cas amb els problemes socials tant familiars, individuals i comunitaris.

El Centre Social és el lloc on es troba tot l’equip de Serveis Socials.

La seu del Centre Social de Serveis Socials es troba situat al Carrer Espanya nº 45-47 d’Almoradi

Centre Social de Serveis Socials

PROGRAMES des de Serveis Socials Generals:

1. SIOA (Servei d'Informació, Orientació i Atenció)

El SIOA ofereix al ciutadà un servei públic i gratuït a disposició de tota la població del municipi d’Almoradí, des del qual es facilita informació general sobre els serveis socials i dels recursos a disposició dels ciutadans / es.

Vostè pot accedir al SIOA Municipal per a una primera atenció sense necessitat de cita prèvia i independentment de la seva zona d’empadronament.

Els tràmits directes que es duen a terme al SIOA són gestió de Vacances socials IMSERSO i / o Generalitat, Termalisme Social, Llibres de família nombrosa, Targetes del Major, tarifes d’últim recurs del sistema elèctric i Banc d’Aliments.

Es troba ubicat a les dependències del Centre Social de Serveis Socials i l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores .Telèfon: 965 702.382 o 965.700.101

2. Servei d'Atenció Primària

2.1 Atenció social

L’Equip Social Base d’Atenció Primària té com a competència cobrir aquelles necessitats més bàsiques d’aquells ciutadans que no tenen els recursos suficients per abordar-se per si mateixos, així com la prevenció, detecció i anàlisi de les situacions de risc i necessitat social.

Aquest servei, a nivell social, té com a funcions principals:

    Atendre la demanda del ciutadà de forma personalitzada
     
Detecció i valoració de necessitats socials
     
Gestió i tramitació de recursos i ajuts socials
     
Suport general a les situacions de crisi
    
Derivació a altres recursos més adequats a la demanda

S’adrecen a tota la població a nivell individual, familiar i col·lectius socials.

Prestacions i Ajudes Socials que duen a terme:

a) Prestacions econòmiques individualitzades (PEI)

Les Ajudes d’Emergència, són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari i destinat a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar les persones afectades per un estat de necessitat. S’adrecen a cobrir les despeses següents:

    Despeses imprescindibles per a l’ús de l’habitatge habitual
    
Despeses excepcionals en què concórreguen circumstàncies de greu o urgent necessitat social i que es considerin d’interès per a l’atenció de persones amb important problemàtica.
    
Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars.

REQUISITS:

1.- Que El beneficiari no disposi d’ingressos suficients per afrontar les despeses derivades de la situació d’emergència.

2.- Que la renda per càpita de la unitat familiar no superi l’establerta en l’Ordre que cada any regula i convoca les ajudes en matèria de SSSS.

3.- Que disposi d’informe tècnic en el qual es determini la necessitat objecte de l’ajut i es faci constar que s’han esgotat tots els recursos existents encaminats a resoldre la necessitat, bé pels serveis tècnics municipals, bé per les direccions territorials de benestar Social.

4.- Ha d’estar empadronat al municipi amb una antiguitat de 2 anys.

Podeu descarregar el formulari des d’aquí

b) Renda Garantida de Ciutadania

Es configura com el dret a una prestació econòmica gestionada per la xarxa pública de serveis socials, de caràcter universal, vinculada al compromís dels destinataris de promoure de mode actiu la seua inserció sociolaboral i la finalitat és prestar un suport econòmic que permeta afavorir la inserció de les persones que no tinguen recursos suficients per a mantindre un adequat benestar personal i familiar, atenent als principis d’igualtat, solidaritat, subsidiarietat i complementarietat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Tots els membres de la unitat familiar o de convivència, inclosos els titulars, en els quals concorrin necessàriament les següents circumstàncies:

1. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol Estat membre de la Unió Europea.
2. Haver estat empadronats en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana, almenys durant vint mesos ininterromputs i immediatament anteriors a la sol·licitud.
3. Conviure en una llar independent o assimilat.
4. No disposar, tot i procurar obtenir-los, dels mitjans econòmics necessaris per mantenir una adequada qualitat de vida
5. Acreditar que s’han sol·licitat prèviament, dels organismes corresponents, les pensions i prestacions a què tinguin dret.
6. Subscriure el pla d’inserció que s’estableixi i col·laborar en l’establiment del mateix.

c) Bono guarderia

L’Ajuntament d’Almoradí, des del Departament de Benestar Social, per tal de col·laborar en fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació, que preveu l’article 27 de la Constitució Espanyola, i per facilitar l’accés a la educació Infantil de primer cicle preferentment (de 0 a 3 anys) de tots els nens / es, especialment d’aquells que es trobin en condicions soci – econòmiques desfavorables, proposa un sistema d’ajudes denominat BO-GUARDERIA. Això ha de servir, també, com a instrument per col·laborar en la superació de les dificultats existents en moltes famílies per a la incorporació de la dona al món laboral.

Per això realitza la present convocatòria de beques per a nens / es especialment de 0 a 3 anys, corresponent a l’any 2016.

És objecte de la present convocatòria la concessió d’una subvenció destinada a col·laborar en el pagament de despeses derivades la matriculació i atenció de nens / es, preferentment de 0 a 3 anys d’edat, en Escoles Infantils de primer cicle o Escoles bressol, ubicades al terme municipal d’Almoradí.

El sol·licitant haurà de reunir entre d’altres, els següents requisits:

1r.- Estar empadronat al municipi d’Almoradí, els dos últims anys immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud o, si s’escau fins a la data en què finalitzi el termini per a la presentació de sol·licituds, (excepte cas d’especial necessitat, prèvia valoració tècnica):

2n.- El / la menor haurà d’haver estat matriculat durant almenys part de l’any anterior, o en el moment de la sol·licitud, en alguna de les Escoles Infantils o Guarderies, situades en l’Acabo Municipal d’Almoradí.

3r.- Les sol·licituds hauran de presentar justificants vàlids de l’abonament de les mensualitats corresponents o en el cas que el menor aquest pendent d’incorporar-se ha de presentar dos pressupostos de l’Escola Infantil o Guarderia per a la qual sol·licita l’ajuda, i si és el cas, de l’import en concepte de matrícula, en el cas que el menor ja aquest acudint al centre.

4t.- El / la sol·licitant haurà de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries municipals (excepte cas d’especial necessitat, prèvia valoració tècnica).

5º.- Document que acrediti que la mare i / o el pare, si escau, o tutor / s legals treballen: nòmines, justificants d’ingressos, pagament d’autònoms, règim agrari o qualsevol altres règims, ….

6º.- Els ingressos de la unitat familiar no podran superar tres vegades el salari mínim interprofessional anual (any 2016 = 655.20 € / MES = 27518.40 € / ANY): deduint les despeses fixes mensuals com a préstec d’habitatge habitual, lloguer, … . i 50 € / mes per fill a càrrec.

7. El / la sol·licitant no podrà ser beneficiari / a d’una altra subvenció o ajuda, pública o privada pel mateix concepte que aquesta convocatòria. En el cas que es donés aquesta circumstància el beneficiari / a haurà de reintegrar les quantitats indegudament percebudes, i és aplicable el que preceptuen els articles 81 i 82 de la Llei general pressupostària (en la redacció que en fa la Llei 31/1990, de 27 de desembre).

A la sol·licitud s’acompanyarà la següent documentació:

– Sol·licitud degudament emplenada i signada

– Fotocòpia del DNI / NIE o passaport del sol·licitant.

– Fotocòpia del llibre de família.

– Certificat / Volant d’Empadronament, el qual es reflecteixi la data d’antiguitat (mínim dos anys d’antiguitat en l’empadronament, excepte situació d’especial necessitat socio-familiar, prèvia valoració tècnica) i Certificat / Volant de Convivència.

– Fotocòpia de la declaració de la Renda o, si no Certificat Negatiu d’Hisenda (declaració jurada d’ingressos de la unitat familiar).

– Pressupostos de l’Escola Infantil o Guarderia per a les que es va a sol·licitar el BO.

– Document / s que acreditin la situació econòmica / laboral activa de la mare / pare o tutor / s legals: nòmines, fotocòpies de contracte de treball, vida laboral, certificats d’empreses, certificat de l’prestacions i / o pensions, fotocòpia de la quota de pagament del règim agrari o altres règims, o qualsevol altre que acrediti aquesta situació.

– Rebut del préstec hipotecari i / o rebut de lloguer de l’habitatge habitual.

– Tota aquella documentació requerida pel tècnic que tramita l’ajuda, i que sigui necessària per a una adequada valoració de la mateixa.

Import de la subvenció i procediment per a la concessió:

L’import de la subvenció serà com a màxim el 100 € MES.

El percentatge mensual de la subvenció a aplicar per part de l’entitat serà establert segons el barem de l’esmentat reglament, el% restant no subvencionat correspondrà el pagament al sol·licitant / beneficiari de l’ajut.

El termini de presentació de sol·licituds: des del dia següent a la publicació del Ban en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament fins al 31 de desembre del 2016.

d) Càtering Social i Estival

 S’actualitzarà la informació en breu.

e) Banc d’Aliments

 El Reglament (UE) Nº 223/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de març de 2014, relatiu al Fons d’ajuda europea per a les persones més desfavorides, estableix els recursos per a l’esmentat Fons disponibles per al període 2014-2020, el desglossament anual i la dotació per Estat membre.

Les famílies en situació d’exclusió social del municipi d’Almoradí podran acollir-se a aquest programa dirigint-se a les dependències del Centre social on es valorarà la seva sol·licitud i la periodicitat d’aquesta ajuda.

2.2 Atenció psicològica

Suport i tractament a persones que estan travessant situacions de crisi emocional i / o psicològica.

S’accedeix concertant cita prèvia a través del telèfon de cita prèvia 965702382 i / o trucant al telèfon de centraleta de l’Ajuntament (965.700.101).

3. Servei Juridico

Assessorament jurídic tant a professionals com a persones beneficiàries de Serveis Socials en l’àmbit civil, penal o laboral.

L’atenció al públic és a les dependències de Serveis Socials els dimarts prèvia cita concertada mitjançant el SIOA.

L’equip format per dos advocats.